Advokátní kancelář Čalfa, Bartošík a partneři (dále jen „ČBP“) vznikla v roce 1992. Jejími zakládajícími společníky byli JUDr. Marián Čalfa a JUDr. Mojmír Bartošík, kteří byli předtím angažováni v institucích vládní legislativy. Nejdůležitějším rysem advokátní kanceláře je od prvopočátku proto hluboká znalost právního řádu jako celku a jeho jednotlivých součástí. Základem, o nějž se opírá právní práce advokátní kanceláře, je schopnost pochopit úmysl zákonodárce, vtělený do zákonů a dotvořit výkladem tento úmysl tak, kde výslovné ustanovení chybí či připouští řízený výklad. K tomu patří schopnost zjistit podstatu právní úpravy a jejích širších souvislostí a propojení s jinými právními normami a tvůrčím způsobem je aplikovat na řešení konkrétních situací.

Tato schopnost advokátní kanceláře byla od jejího vzniku využívána při řešení složitých strukturálních a multidisciplinárních kauz, dotýkajících se několika právních odvětví. K tomu patří schopnost provádět due dilligence velkých společností, věnovat se problematice zakládání společností, akvizice rozsáhlejšího majetku, strukturálních změn již existujících společností a větších projektů korporálního a projektového financování.

Advokátní kancelář poskytovala a poskytuje své služby v oblasti závazkových vztahů, finančního práva, bankovního práva, směnečného a šekového práva a práva cenných papírů. Působí rovněž v obecné oblasti obchodního práva a v oblasti pracovně právního práva, průmyslového práva, stavebního a pozemkového práva, práva týkajícího se informačního systému a práva v oblasti životního prostředí. Advokátní kancelář má svou klientelu i v oblasti práva trestního.

Advokátní kancelář zastupuje svoji klientelu v konkurzních řízeních, exekučních řízeních, arbitrážních řízeních, správních řízeních  i v řízeních před soudy.

Řadě svých klientů ČBP poskytuje komplexní právní služby, služby, které přesahují hranice jednotlivých právních odvětví a které ve své podstatě kombinující standardní správu majetku zaměřenou na předcházení vzniku sporů, asistenci při hledání smírných variant řešení již vzniklých sporů, zastupování klientů v řízeních vedených před soudy či rozhodčími orgány, vymáhání pravomocně přiznaných pohledávek klientů prostřednictvím soudních nebo soukromých exekutorů a případně i asistenci při konkurzech či vyrovnáních vedených za účelem uspokojení přiznaných nároků jejích klientů.

Standardně ČBP poskytuje své právní služby v češtině a angličtině. V případě zájmu klienta poskytuje ČBP své služby rovněž v ruštině, francouzštině či jiných jazycích. Při své činnosti ČBP spolupracuje s širokým okruhem externích právních expertů, a to zejména z řad legislativních specialistů na jednotlivé obory práva. V případech, kdy je potřeba získat informaci či doporučení vycházející ze znalosti jiného než českého práva, ČBP spolupracuje s řadou renomovaných zahraničních či mezinárodních právních firem. Pokud jakákoliv záležitost vyžaduje provedení nejen právní, ale i ekonomické či daňové analýzy a klient má zájem o poskytnutí komplexní služby, ČBP postupuje v úzké součinnosti s  předními firmami poskytujícími ekonomické či daňové poradenství.

Nekalá soutěž a hospodářská soutěž

 • analýzy jednání, které vykazuje znaky nekalé soutěže,
 • zastupování při mimosoudních jednáních,
 • zpracování žalob a zastupování v řízeních před příslušnými soudy
 • zpracování podání a zastupování v jednáních před samoregulačními orgány (rada pro reklamu, Asociace komunikačních agentur apod.)
 • poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže, vertikální a horizontální spojení (včetně řízení před ÚOHS)
 • zajištění účetně-daňové expertizy spolupracujícími daňovými experty

Stavební právo

 • zastupování klientů v postupech dle stavebního zákona (zásady územního rozvoje, územní plán, umísťování a povolování stavebních záměrů atd.) a zpracování příslušných podání
 • zpracování právních analýz k problematice související se stavebním zákonem (právní audity rozhodnutí, jiných správních aktů a jednotlivých postupů)

Správní právo

 • zastupování klientů v postupech před správními orgány,
 • zpracování podání v rámci postupů správních orgánů,
 • zpracování právních analýz k problematice související se správními rozhodnutími, jinými správními akty a postupy správních orgánů,
 • zastupování v řízeních před správními soudy a zpracování příslušných podání
 • poradenství při veřejných zakázkách, včetně sporů před ÚOHS

Insolvenční právo

 • příprava insolvenčních návrhů
 • uplatňování pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení
 • zastupování účastníků insolvenčního řízení (věřitelů, dlužníků, insolvenčních správců)
 • zastupování klientů v incidenčních sporech, na schůzích věřitelů a při jednání věřitelského výboru

Soudní, rozhodčí a jiná řízení

 • příprava žalob a jiných procesních návrhů
 • zastupování klientů v civilním řízení a rozhodčím řízení
 • poradenství při mimosoudním urovnání sporů

Pracovní právo

 • příprava pracovních a manažerských smluv, změny a ukončování pracovněprávních vztahů
 • poradenství v pracovněprávních sporech
 • zpracování pracovněprávních předpisů zaměstnavatele

Správa a vymáhání pohledávek

 • právní analýzy pohledávek (úvěrové pohledávky, pohledávky z obchodního styku)
 • sepisování žalob a jiných podání
 • zastupování klientů v exekučních a jiných řízeních
 • příprava dokumentace v souvislosti s postupováním či jiným vypořádáním pohledávek

Závazkové právo

 • sepisování kupních a nájemních smluv, smluv o dílo apod.
 • sepisování dokumentace v souvislosti se změnou, zajištěním či zánikem závazku
 • analýza a návrhy obchodních podmínek
 • poradenství při uplatňování náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • poradenství při financování a refinancování, včetně zajištění

Nemovitosti

 • právní poradenství v otázkách vlastnického či jiného věcného práva k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva, práva stavby)
 • poradenství při přípravě a realizaci developerských projektů
 • sepisování smluv, jejichž předmětem jsou nemovitosti, smlouvy ve výstavbě
 • prohlášení vlastníka, poradenství při zakládání SVJ

Korporátní právo

 • zakládání obchodních korporací, zastupování klientů v řízení ve věcech zápisů do obchodního rejstříku
 • právní poradenství členům statutárních orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce
 • organizace a řízení valných hromad a řešení právních otázek s tím souvisejících
 • přeměny obchodních korporací, (fúze, rozdělení, převody závodů),
 • akvizice, od právního auditu a data room po prodeje akcií a obchodních podílů,
 • likvidace korporací

Občanské právo

 • ochrana osobnosti a dobré pověsti a uplatňování s tím souvisejících nároků
 • poradenství při správě majetku včetně správy a vypořádání společného jmění manželů (tzv. předmanželské smlouvy, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů)
 • zastupování ve sporech o rozvod, výživné s jiných rodinně právních záležitostech
 • poradenství v oblasti cenných papírů
 • poradenství v oblasti autorského práva a průmyslových práv včetně přípravy licenčních smluv a zastupování v souvisejících řízeních

Trestní právo

 • zastupování klientů v trestním řízení,
 • převzetí a příprava obhajoby,
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody a nemajetkovou újmu
 • zastupování v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím v trestním řízení podle zák.č. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Právní služby

 • Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář,  nabízí klientům komplexní právní služby a pomáhá jim při řešení širokého spektra právních otázek vznikajících při jejich každodenní činnosti.
 • Odměna za právní služby se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s touto vyhláškou jsou právní služby poskytovány zpravidla za smluvní, individuálně sjednanou časovou odměnu, případně za mimosmluvní odměnu, určenou podle vyhlášky.
 • Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora (www.cak.cz).
Mgr. Vojtěch Novotný

Mgr. Vojtěch Novotný

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář od roku 1999. V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně, od roku 1994 do roku 1998 pracoval v pražské advokátní kanceláři zaměřené na občanské, obchodní a trestní právo. V ČBP se specializuje na právo nekalé soutěže, právo nemovitostí se zaměřením na development a trestní právo se zaměřením na hospodářskou trestnou činnost.
Mgr. Peter Zeman

Mgr. Peter Zeman

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář od roku 1999. Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1993 a od absolutoria do konce roku 1998 působil v britské právní firmě McKenna & Co (v současné době působící pod názvem Cameron McKenna).  V ČBP se specializuje na korporátní právo, akvizice a fúze a smluvní agendu.

JUDr. Vlastimil Rampula

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář od 1.1.2016. V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1996 působil jako právní čekatel a od roku 1998 jako státní zástupce postupně na všech stupních státního zastupitelství, tedy na okresním, krajském, vrchním i Nejvyšším státním zastupitelství. Od 1. 9. 2012 působil jako samostatný advokát spolupracující s ČBP. V ČBP se specializuje na trestní právo a dále na právní odvětví spojená s podnikáním.

Mgr. Karel Somol

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o. advokátní kancelář od 1.1.2016. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004 a poté pracoval v advokátní kanceláři se zaměřením na občanské a obchodní právo. Od roku 2011 působil jako samostatný advokát spolupracující s ČBP. V současné době se specializuje na problematiku správy a vymáhání pohledávek, insolvenční právo, korporátní právo a právní vztahy k nemovitostem.

Mgr. Tomáš Maršál

V roce 2011 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v současné době studuje na téže univerzitě v doktorském studijním programu, studijní obor Právo životního prostředí. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář působí od roku 2008 (od 2008 do 2011 na pozici studenta; od 2011 do 2014 jako advokátní koncipient a od 2014 do současnosti jako advokát se smlouvou o trvalé spolupráci). Specializuje se na stavební právo, správní právo a občanské právo.
Mgr. Eva Zemanová

Mgr. Eva Zemanová

V roce 1998 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity Plzeň. Od roku 1997 do roku 1999 pracovala v pražské advokátní kanceláři zaměřené na právo občanské, pracovní a obchodní. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři pracuje od roku 1999. Pracovala dlouhodobě pro řadu významných klientů z oblasti státní správy. Specializuje se na přípravu smluv z výrobní, podnikatelské i obchodní praxe, korporátní klientskou agendu včetně přípravy valných hromad, obchodní spory.

Mgr. Ladislav Řehák

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci magisterského studia absolvoval roční studijní pobyt v anglickém jazyce na univerzitě v Tilburgu (Holandsko). Je externím doktorandem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se v rámci svého studia věnuje problematice práva ve sportu. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři, s.r.o. pracuje od roku 2013 jako advokátní koncipient a od roku 2017 jako spolupracující advokát.

Mgr. Jakub Kraus

V roce 1996 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 do roku 2004 pracoval v advokátní kanceláři Hartmann a partneři zaměřené na občanské, obchodní, finanční a trestní právo, jako advokátní koncipient, od roku 1999 jako spolupracující advokát. Od roku 2004 do roku 2015 působil jako samostatný advokát, a poskytoval právní služby zejména finančním institucím. Od srpna 2015 spolupracuje s ČBP, kde se věnuje zejména občanskému a obchodnímu právu.

Mgr. Václav Melč

Je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři, s.r.o. pracuje od roku 2015 jako advokátní koncipient.

Mgr. Jakub Stanzel

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci magisterského studia absolvoval roční studijní pobyt na univerzitě ve Valencii v anglickém a španělském jazyce. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři, s.r.o. pracuje od roku 2015 jako advokátní koncipient.

Mgr et. Mgr. Martin Jirouš

Je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a současně absolventem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. V pozici advokátního koncipienta působí nepřetržitě od července roku 2013, přičemž v advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., působí od ledna roku 2016. Od března roku 2014 vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník ve společnosti Insolvenční správci, v.o.s. Specializuje se především na insolvenční právo, veřejné dražby a převody nemovitostí.

Ilona Kinclová

Administrativa

Stanislava Palowská

Administrativa

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil JUDr. Mojmír Bartošík, spoluzakladatel Advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři a její dlouholetý společník.

 

JUDr. Mojmír Bartošík zemřel po těžké nemoci v sobotu dne 27. dubna 2019. Jeho odchodem ztrácíme skvělého kolegu a přítele. Upřímnou soustrast pozůstalým.

Nové webové stránky

Dnešního dne byly spuštěny aktualizované webové stránky ČBP v novém formátu. Děkujeme společnosti KAP CZ, s.r.o. za asistenci při přípravě a přípravu nových webových stránek.

Složení advokátních zkoušek

S potěšením oznamujeme, že Mgr. Ladislav Řehák se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal spolupracujícím advokátem ČBP.

Podporujeme

KONTAKTY
Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o.,
advokátní kancelář

Sídlo:

Braunův dům, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, CZ

Telefon:

+420 222 232 380

Fax:

+420 222 232 388

e-mail:

kancelar@calfabartosik.cz

IČ: 28221770 • DIČ: CZ28221770 • obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 133434