Advokátní kancelář Čalfa, Bartošík a partneři (dále jen „ČBP“) vznikla v roce 1992. Jejími zakládajícími společníky byli JUDr. Marián Čalfa a JUDr. Mojmír Bartošík, kteří byli předtím angažováni v institucích vládní legislativy. Nejdůležitějším rysem advokátní kanceláře je od prvopočátku proto hluboká znalost právního řádu jako celku a jeho jednotlivých součástí. Základem, o nějž se opírá právní práce advokátní kanceláře, je schopnost pochopit úmysl zákonodárce, vtělený do zákonů a dotvořit výkladem tento úmysl tak, kde výslovné ustanovení chybí či připouští řízený výklad. K tomu patří schopnost zjistit podstatu právní úpravy a jejích širších souvislostí a propojení s jinými právními normami a tvůrčím způsobem je aplikovat na řešení konkrétních situací.

Tato schopnost advokátní kanceláře byla od jejího vzniku využívána při řešení složitých strukturálních a multidisciplinárních kauz, dotýkajících se několika právních odvětví. K tomu patří schopnost provádět due dilligence velkých společností, věnovat se problematice zakládání společností, akvizice rozsáhlejšího majetku, strukturálních změn již existujících společností a větších projektů korporálního a projektového financování.

Advokátní kancelář poskytovala a poskytuje své služby v oblasti závazkových vztahů, finančního práva, bankovního práva, směnečného a šekového práva a práva cenných papírů. Působí rovněž v obecné oblasti obchodního práva a v oblasti pracovně právního práva, průmyslového práva, stavebního a pozemkového práva, práva týkajícího se informačního systému a práva v oblasti životního prostředí. Advokátní kancelář má svou klientelu i v oblasti práva trestního.

Advokátní kancelář zastupuje svoji klientelu v konkurzních řízeních, exekučních řízeních, arbitrážních řízeních, správních řízeních  i v řízeních před soudy.

Řadě svých klientů ČBP poskytuje komplexní právní služby, služby, které přesahují hranice jednotlivých právních odvětví a které ve své podstatě kombinující standardní správu majetku zaměřenou na předcházení vzniku sporů, asistenci při hledání smírných variant řešení již vzniklých sporů, zastupování klientů v řízeních vedených před soudy či rozhodčími orgány, vymáhání pravomocně přiznaných pohledávek klientů prostřednictvím soudních nebo soukromých exekutorů a případně i asistenci při konkurzech či vyrovnáních vedených za účelem uspokojení přiznaných nároků jejích klientů.

Standardně ČBP poskytuje své právní služby v češtině a angličtině. V případě zájmu klienta poskytuje ČBP své služby rovněž v ruštině, francouzštině či jiných jazycích. Při své činnosti ČBP spolupracuje s širokým okruhem externích právních expertů, a to zejména z řad legislativních specialistů na jednotlivé obory práva. V případech, kdy je potřeba získat informaci či doporučení vycházející ze znalosti jiného než českého práva, ČBP spolupracuje s řadou renomovaných zahraničních či mezinárodních právních firem. Pokud jakákoliv záležitost vyžaduje provedení nejen právní, ale i ekonomické či daňové analýzy a klient má zájem o poskytnutí komplexní služby, ČBP postupuje v úzké součinnosti s  předními firmami poskytujícími ekonomické či daňové poradenství.

Nekalá soutěž a hospodářská soutěž

 • analýzy jednání, které vykazuje znaky nekalé soutěže,
 • zastupování při mimosoudních jednáních,
 • zpracování žalob a zastupování v řízeních před příslušnými soudy
 • zpracování podání a zastupování v jednáních před samoregulačními orgány (rada pro reklamu, Asociace komunikačních agentur apod.)
 • poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže, vertikální a horizontální spojení (včetně řízení před ÚOHS)
 • zajištění účetně-daňové expertizy spolupracujícími daňovými experty

Stavební právo

 • zastupování klientů v postupech dle stavebního zákona (zásady územního rozvoje, územní plán, umísťování a povolování stavebních záměrů atd.) a zpracování příslušných podání
 • zpracování právních analýz k problematice související se stavebním zákonem (právní audity rozhodnutí, jiných správních aktů a jednotlivých postupů)

Správní právo

 • zastupování klientů v postupech před správními orgány,
 • zpracování podání v rámci postupů správních orgánů,
 • zpracování právních analýz k problematice související se správními rozhodnutími, jinými správními akty a postupy správních orgánů,
 • zastupování v řízeních před správními soudy a zpracování příslušných podání
 • poradenství při veřejných zakázkách, včetně sporů před ÚOHS

Insolvenční právo

 • příprava insolvenčních návrhů
 • uplatňování pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení
 • zastupování účastníků insolvenčního řízení (věřitelů, dlužníků, insolvenčních správců)
 • zastupování klientů v incidenčních sporech, na schůzích věřitelů a při jednání věřitelského výboru

Soudní, rozhodčí a jiná řízení

 • příprava žalob a jiných procesních návrhů
 • zastupování klientů v civilním řízení a rozhodčím řízení
 • poradenství při mimosoudním urovnání sporů

Pracovní právo

 • příprava pracovních a manažerských smluv, změny a ukončování pracovněprávních vztahů
 • poradenství v pracovněprávních sporech
 • zpracování pracovněprávních předpisů zaměstnavatele

Správa a vymáhání pohledávek

 • právní analýzy pohledávek (úvěrové pohledávky, pohledávky z obchodního styku)
 • sepisování žalob a jiných podání
 • zastupování klientů v exekučních a jiných řízeních
 • příprava dokumentace v souvislosti s postupováním či jiným vypořádáním pohledávek

Závazkové právo

 • sepisování kupních a nájemních smluv, smluv o dílo apod.
 • sepisování dokumentace v souvislosti se změnou, zajištěním či zánikem závazku
 • analýza a návrhy obchodních podmínek
 • poradenství při uplatňování náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • poradenství při financování a refinancování, včetně zajištění

Nemovitosti

 • právní poradenství v otázkách vlastnického či jiného věcného práva k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva, práva stavby)
 • poradenství při přípravě a realizaci developerských projektů
 • sepisování smluv, jejichž předmětem jsou nemovitosti, smlouvy ve výstavbě
 • prohlášení vlastníka, poradenství při zakládání SVJ

Korporátní právo

 • zakládání obchodních korporací, zastupování klientů v řízení ve věcech zápisů do obchodního rejstříku
 • právní poradenství členům statutárních orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce
 • organizace a řízení valných hromad a řešení právních otázek s tím souvisejících
 • přeměny obchodních korporací, (fúze, rozdělení, převody závodů),
 • akvizice, od právního auditu a data room po prodeje akcií a obchodních podílů,
 • likvidace korporací

Občanské právo

 • ochrana osobnosti a dobré pověsti a uplatňování s tím souvisejících nároků
 • poradenství při správě majetku včetně správy a vypořádání společného jmění manželů (tzv. předmanželské smlouvy, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů)
 • zastupování ve sporech o rozvod, výživné s jiných rodinně právních záležitostech
 • poradenství v oblasti cenných papírů
 • poradenství v oblasti autorského práva a průmyslových práv včetně přípravy licenčních smluv a zastupování v souvisejících řízeních

Trestní právo

 • zastupování klientů v trestním řízení,
 • převzetí a příprava obhajoby,
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody a nemajetkovou újmu
 • zastupování v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím v trestním řízení podle zák.č. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Právní služby

 • Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář,  nabízí klientům komplexní právní služby a pomáhá jim při řešení širokého spektra právních otázek vznikajících při jejich každodenní činnosti.
 • Odměna za právní služby se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s touto vyhláškou jsou právní služby poskytovány zpravidla za smluvní, individuálně sjednanou časovou odměnu, případně za mimosmluvní odměnu, určenou podle vyhlášky.
 • Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora (www.cak.cz).
Mgr. Vojtěch Novotný

Mgr. Vojtěch Novotný

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář od roku 1999. V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně, od roku 1994 do roku 1998 pracoval v pražské advokátní kanceláři zaměřené na občanské, obchodní a trestní právo. V ČBP se specializuje na právo nekalé soutěže, právo nemovitostí se zaměřením na development a trestní právo se zaměřením na hospodářskou trestnou činnost.
Mgr. Peter Zeman

Mgr. Peter Zeman

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář od roku 1999. Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1993 a od absolutoria do konce roku 1998 působil v britské právní firmě McKenna & Co (v současné době působící pod názvem Cameron McKenna).  V ČBP se specializuje na korporátní právo, akvizice a fúze a smluvní agendu.

JUDr. Vlastimil Rampula

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář od 1.1.2016. V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1996 působil jako právní čekatel a od roku 1998 jako státní zástupce postupně na všech stupních státního zastupitelství, tedy na okresním, krajském, vrchním i Nejvyšším státním zastupitelství. Od 1. 9. 2012 působil jako samostatný advokát spolupracující s ČBP. V ČBP se specializuje na trestní právo a dále na právní odvětví spojená s podnikáním.

Mgr. Karel Somol

Je partnerem advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o. advokátní kancelář od 1.1.2016. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004 a poté pracoval v advokátní kanceláři se zaměřením na občanské a obchodní právo. Od roku 2011 působil jako samostatný advokát spolupracující s ČBP. V současné době se specializuje na problematiku správy a vymáhání pohledávek, insolvenční právo, korporátní právo a právní vztahy k nemovitostem.

Mgr. Tomáš Maršál

V roce 2011 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v současné době studuje na téže univerzitě v doktorském studijním programu, studijní obor Právo životního prostředí. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář působí od roku 2008 (od 2008 do 2011 na pozici studenta; od 2011 do 2014 jako advokátní koncipient a od 2014 do současnosti jako advokát se smlouvou o trvalé spolupráci). Specializuje se na stavební právo, správní právo a občanské právo.
Mgr. Eva Zemanová

Mgr. Eva Zemanová

V roce 1998 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity Plzeň. Od roku 1997 do roku 1999 pracovala v pražské advokátní kanceláři zaměřené na právo občanské, pracovní a obchodní. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři pracuje od roku 1999. Pracovala dlouhodobě pro řadu významných klientů z oblasti státní správy. Specializuje se na přípravu smluv z výrobní, podnikatelské i obchodní praxe, korporátní klientskou agendu včetně přípravy valných hromad, obchodní spory.

Mgr. Ladislav Řehák

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci magisterského studia absolvoval roční studijní pobyt v anglickém jazyce na univerzitě v Tilburgu (Holandsko). Je externím doktorandem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se v rámci svého studia věnuje problematice práva ve sportu. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři, s.r.o. pracuje od roku 2013 jako advokátní koncipient a od roku 2017 jako spolupracující advokát.

Mgr. Jakub Kraus

V roce 1996 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 do roku 2004 pracoval v advokátní kanceláři Hartmann a partneři zaměřené na občanské, obchodní, finanční a trestní právo, jako advokátní koncipient, od roku 1999 jako spolupracující advokát. Od roku 2004 do roku 2015 působil jako samostatný advokát, a poskytoval právní služby zejména finančním institucím. Od srpna 2015 spolupracuje s ČBP, kde se věnuje zejména občanskému a obchodnímu právu.

Mgr. Václav Melč

Je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o. pracuje od roku 2015 jako advokátní koncipient a od roku 2019 jako spolupracující advokát.

Ilona Kinclová

Administrativa

Stanislava Palowská

Administrativa

Podporujeme

KONTAKTY
Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o.,
advokátní kancelář

Sídlo:

Braunův dům, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, CZ

Telefon:

+420 222 232 380

Fax:

+420 222 232 388

e-mail:

kancelar@calfabartosik.cz

IČ: 28221770 • DIČ: CZ28221770 • obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 133434