• zastupování klientů v trestním řízení,
  • převzetí a příprava obhajoby,
  • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody a nemajetkovou újmu
  • zastupování v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím v trestním řízení podle zák.č. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem