Pracovní právo

příprava pracovních a manažerských smluv, změny a ukončování pracovněprávních vztahů poradenství v pracovněprávních sporech zpracování pracovněprávních předpisů zaměstnavatele

Správa a vymáhání pohledávek

právní analýzy pohledávek (úvěrové pohledávky, pohledávky z obchodního styku) sepisování žalob a jiných podání zastupování klientů v exekučních a jiných řízeních příprava dokumentace v souvislosti s postupováním či jiným vypořádáním...

Závazkové právo

sepisování kupních a nájemních smluv, smluv o dílo apod. sepisování dokumentace v souvislosti se změnou, zajištěním či zánikem závazku analýza a návrhy obchodních podmínek poradenství při uplatňování náhrady škody a bezdůvodného obohacení...

Nemovitosti

právní poradenství v otázkách vlastnického či jiného věcného práva k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva, práva stavby) poradenství při přípravě a realizaci developerských projektů sepisování smluv, jejichž předmětem jsou nemovitosti, smlouvy ve výstavbě...

Korporátní právo

zakládání obchodních korporací, zastupování klientů v řízení ve věcech zápisů do obchodního rejstříku právní poradenství členům statutárních orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce organizace a řízení valných hromad a řešení právních otázek s tím...

Občanské právo

ochrana osobnosti a dobré pověsti a uplatňování s tím souvisejících nároků poradenství při správě majetku včetně správy a vypořádání společného jmění manželů (tzv. předmanželské smlouvy, smlouvy o vypořádání společného jmění manželů) zastupování ve...