Soudní, rozhodčí a jiná řízení

příprava žalob a jiných procesních návrhů zastupování klientů v civilním řízení a rozhodčím řízení poradenství při mimosoudním urovnání sporů

Pracovní právo

příprava pracovních a manažerských smluv, změny a ukončování pracovněprávních vztahů poradenství v pracovněprávních sporech zpracování pracovněprávních předpisů zaměstnavatele

Správa a vymáhání pohledávek

právní analýzy pohledávek (úvěrové pohledávky, pohledávky z obchodního styku) sepisování žalob a jiných podání zastupování klientů v exekučních a jiných řízeních příprava dokumentace v souvislosti s postupováním či jiným vypořádáním...

Závazkové právo

sepisování kupních a nájemních smluv, smluv o dílo apod. sepisování dokumentace v souvislosti se změnou, zajištěním či zánikem závazku analýza a návrhy obchodních podmínek poradenství při uplatňování náhrady škody a bezdůvodného obohacení...

Nemovitosti

právní poradenství v otázkách vlastnického či jiného věcného práva k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva, práva stavby) poradenství při přípravě a realizaci developerských projektů sepisování smluv, jejichž předmětem jsou nemovitosti, smlouvy ve výstavbě...