Insolvenční právo

příprava insolvenčních návrhů uplatňování pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení zastupování účastníků insolvenčního řízení (věřitelů, dlužníků, insolvenčních správců) zastupování klientů v incidenčních sporech, na schůzích věřitelů a při jednání...

Soudní, rozhodčí a jiná řízení

příprava žalob a jiných procesních návrhů zastupování klientů v civilním řízení a rozhodčím řízení poradenství při mimosoudním urovnání sporů

Pracovní právo

příprava pracovních a manažerských smluv, změny a ukončování pracovněprávních vztahů poradenství v pracovněprávních sporech zpracování pracovněprávních předpisů zaměstnavatele

Správa a vymáhání pohledávek

právní analýzy pohledávek (úvěrové pohledávky, pohledávky z obchodního styku) sepisování žalob a jiných podání zastupování klientů v exekučních a jiných řízeních příprava dokumentace v souvislosti s postupováním či jiným vypořádáním...